Θέματα Έρευνας

1. Διερεύνηση του κόστους-οφέλους από την αυτοματοποίηση διαδικασιών logistics εντός αποθηκευτικών χώρων με τη χρήση προσομοίωσης

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές στις επιχειρησιακές διεργασίες. Τεχνολογίες και συστήματα όπως το σύστημα αυτόματης αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS), τα αυτόματα οχήματα ενδοδιακίνησης εμπορευμάτων (Automated Guided Vehicles-AGVs) και οι ρομποτικοί βραχίονες έχουν φέρει επανάσταση στις διαδικασίες logistics. Ειδικότερα, στους αποθηκευτικούς χώρους η εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών/συστημάτων μπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες όπως για παράδειγμα την αυτοματοποίηση της παραλαβής, της παλετοποίησης, της αποθήκευσης και της συλλογής των διακινούμενων εμπορευμάτων.

Σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος είναι η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των συμβατικών και των αυτοματοποιημένων διαδικασιών logistics, σε επίπεδο παραγωγικότητας, λειτουργικού κόστους και κόστους επένδυσης.
Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:
• Βιβλιογραφική επισκόπηση των αναδυόμενων τεχνολογιών που αυτοματοποιούν διαδικασίες logistics σε αποθηκευτικούς χώρους
• Προσομοίωση διαδικασιών logistics και έλεγχος της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των προτεινόμενων συστημάτων και τεχνολογιών στην αυτοματοποίηση αποθηκευτικών χώρων
• Μελέτη κόστους-οφέλους για την εφαρμογή της προτεινόμενης αυτοματοποίησης σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης των ίδιων διαδικασιών (χειρωνακτικές διαδικασίες)

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες: α) προσομοίωση διαδικασιών και συστημάτων και β) σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών για τη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προτεινόμενων συστημάτων και τεχνολογιών, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που εφαρμόζονται στην πλειοψηφία των υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και προσομοίωσης (ιδανικά του εργαλείου FlexSim). Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Α’ εξάμηνο) και β) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Β’ εξάμηνο).

2. Διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών συλλογής παραγγελιών (order picking strategies) με χρήση προσομοίωσης

Η διαδικασία της συλλογής παραγγελιών (order picking) αποτελεί μία από τις βασικότερες και πιο κοστοβόρες διαδικασίες logistics σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Η σωστή επιλογή της στρατηγικής συλλογής εμπορευμάτων (π.χ. discrete, batch, zone, multiple-order picking) επηρεάζει την αποδοτικότητα και το λειτουργικό κόστος ενός αποθηκευτικού χώρου καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Στόχος της εν λόγω έρευνας αποτελεί η διερεύνηση και ο εντοπισμός της κατάλληλης στρατηγικής συλλογής παραγγελιών ανά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους όπως τον αριθμό παραγγελιογραμμών ανά παραγγελία, τη μονάδα διαχείρισης εμπορευμάτων (τεμάχιο, κιβώτιο, παλέτα), τον αριθμό κωδικών (SKUs) που αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο, κτλ.

Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:
• Βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εντοπισμό παραμέτρων που λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή στρατηγικής συλλογής παραγγελιών
• Σχεδιασμός πειραμάτων με τη χρήση της μεθόδου Design of Experiments για να διερευνηθεί το πώς οι ως άνω παράμετροι επηρεάζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές συλλογής παραγγελιών
• Εκτέλεση πειραμάτων μέσω προσομοίωσης των εναλλακτικών σεναρίων και στρατηγικών συλλογής παραγγελιών
• Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων και ανάδειξη του/των συνδυασμών με τα υψηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες α) προσομοίωση διαδικασίας συλλογής (order picking) και β) σχεδιασμός πειραμάτων και στατιστική ανάλυση για τη διερεύνηση της επίδρασης των ως άνω παραμέτρων στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής συλλογής παραγγελιών.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και προσομοίωσης (ιδανικά του εργαλείου FlexSim). Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Β’ εξάμηνο).

3. Διερεύνηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) σε αστικές εμπορευματικές μεταφορές

Οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές (city logistics) έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Δράσεις για μείωση αυτού του αντίκτυπου περιλαμβάνουν τη λειτουργία Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ - Urban Consolidation Centers) τα οποία αποτελούν εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών logistics στις οποίες εισέρχονται εμπορεύματα, από-ομαδοποιούνται, αποθηκεύονται προσωρινά (για λίγες ώρες συνήθως), ενοποιούνται και αποστέλλονται την ίδια ημέρα προς το εσωτερικό της πόλης με κατάλληλα οχήματα, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση ως προς το λόγο φορτίου / κατανάλωση καυσίμου για κάθε διαδρομή και εν γένει ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η παραπάνω ροή δύναται να πραγματοποιείται και αντίστροφα, δηλαδή από το εσωτερικό της πόλης προς το ΑΚΕΕ, προκειμένου να συλλέγονται υλικά συσκευασίας (π.χ. παλέτες) και εμπορεύματα που επιστρέφονται (reverse logistics).

Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:
• Βιβλιογραφική επισκόπηση για τη λειτουργία των ΑΚΕΕ καθώς και μεθόδων βέλτιστης δρομολόγησης οχημάτων (με έμφαση σε αστικό περιβάλλον)
• Δημιουργία αλγορίθμου δρομολόγησης στόλου οχημάτων λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους όπως χωρητικότητα φορτηγού, παράθυρο διανομής, κτλ.
• Σύγκριση κόστους εκτέλεσης αστικών διανομών με τον παραδοσιακό τρόπο σε σχέση με τη χρήση ΑΚΕΕ (δηλ. ομαδοποίηση παραγγελιών και χρήση κοινών οχημάτων)

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες: α) μοντελοποίηση και επίλυση με κατάλληλο αλγόριθμο ενός προβλήματος δρομολόγησης στόλου οχημάτων και β) εφαρμογή του ως άνω αλγόριθμου σε ΑΚΕΕ καθώς και σύγκριση του εν λόγω τρόπου διανομής με κλασσικές αστικές εμπορευματικές διανομές.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).

4. Διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών συλλογής παραγγελιών (order picking technologies) μέσω εργαστηριακών πειραμάτων

Η διαδικασία της συλλογής παραγγελιών (order picking) αποτελεί μία από τις βασικότερες και πιο κοστοβόρες διαδικασίες logistics σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Η σωστή επιλογή της τεχνολογίας συλλογής παραγγελιών (RF scanner, pick-to- light, vision picking) επηρεάζει την αποδοτικότητα και το λειτουργικό κόστος ενός αποθηκευτικού χώρου καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Στόχος της εν λόγω έρευνας αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών συλλογής παραγγελιών μέσω εργαστηριακών πειραμάτων λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους όπως τον αριθμό παραγγελιογραμμών ανά παραγγελία, τη μονάδα διαχείρισης εμπορευμάτων (τεμάχιο, κιβώτιο, παλέτα), τον αριθμό κωδικών (SKUs) που αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο, κτλ.

Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:
• Βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εντοπισμό παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολογιών συλλογής παραγγελιών
• Σχεδιασμός πειραμάτων με τη χρήση της μεθόδου Design of Experiments για να διερευνηθεί το πώς οι ως άνω παράμετροι επηρεάζουν τις εναλλακτικές τεχνολογίες συλλογής παραγγελιών
• Εκτέλεση πειραμάτων σε περιβάλλον εργαστηρίου των εναλλακτικών τεχνολογιών συλλογής παραγγελιών
• Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων και ανάδειξη του/των συνδυασμών με τα υψηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
• Μελέτη κόστους-οφέλους για την υιοθέτηση εναλλακτικών τεχνολογιών συλλογής παραγγελιών

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες α) εκπόνηση εργαστηριακών πειραμάτων για τη διερεύνηση της αποδοτικότητας εναλλακτικών τεχνολογιών συλλογής παραγγελιών (order picking) και β) σχεδιασμός πειραμάτων (Design of Experiments) και στατιστική ανάλυση για τη διερεύνηση της επίδρασης των ως άνω παραμέτρων στην επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας συλλογής παραγγελιών ανά περίπτωση.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και στατιστικής ανάλυσης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Α’ εξάμηνο) και β) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Β’ εξάμηνο).

5. Μελέτη της εφαρμογής ευκαιριακής συντήρησης (opportunistic maintenance) σε τεχνολογικά συστήματα

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μελέτη του σεναρίου της ευκαιριακής συντήρησης (opportunistic maintenance) σε τεχνολογικά συστήματα με τη χρήση Μαρκοβιανών Μοντέλων, με στόχο την βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης τους.

Πέρα από τις κλασσικές τεχνικές συντήρησης που εφαρμόζονται στα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, μια νέα σχετικά προσέγγιση για τη συντήρηση έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Η προσέγγιση αυτή, η ευκαιριακή συντήρηση, μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός της διορθωτικής και της προληπτικής συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού και κατά την εφαρμογή της ενεργοποιείται η διαδικασία της συντήρησης ή αντικατάστασης συγκεκριμένων μερών του εξοπλισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή της ευκαιριακής συντήρησης απαιτεί την ικανότητα του μηχανικού-σχεδιαστή του συστήματος να προβλέψει ή να εκτιμήσει οποιαδήποτε δοθείσα ευκαιρία για ευκαιριακή συντήρηση μέρους του εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή ενεργειών συντήρησης σε συγκεκριμένα μέρη κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συντήρησης ή αναπάντεχης βλάβης ολόκληρου του εξοπλισμού. Ωστόσο, παρόλο που η ευκαιριακή συντήρηση έχει σαν στόχο τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των τεχνολογικών συστημάτων, θα πρέπει η εφαρμογή της να σχεδιαστεί προσεκτικά, καθώς συχνά συμπεριλαμβάνει αντικατάσταση μέρους του εξοπλισμού το οποίο δεν έχει ακόμα υποστεί βλάβη

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός καλή γνώση θεωρίας πιθανοτήτων, στοχαστικών διαδικασιών και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση σε θέματα ευκαιριακής συντήρησης και Μαρκοβιανών μοντέλων και θα ξεκινήσει τη μελέτη και τη μοντελοποίηση της εφαρμογής της ευκαιριακής συντήρησης σε τεχνολογικά συστήματα, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση ενός τέτοιου συστήματος αλλά και η μελέτη της αξιοπιστίας αυτού, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.

6. Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης συνδυασμένου στόλου οχημάτων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (in tandem), με χωροθέτηση σταθμών φόρτισης για παράδοση αγαθών

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μελέτη, τη μοντελοποίηση και την επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης συνδυασμένου στόλου οχημάτων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) καθώς και τη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης των drones με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δρομολόγησης παράδοσης αγαθών σε πελάτες.

Η διανομή εμπορευμάτων και αγαθών σε πόλεις αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη κατάλληλων δικτύων διανομής, με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών διατηρώντας υψηλό το επίπεδο της ικανοποίησης τους. Παράλληλα η εκτέλεση του μεταφορικού έργου θα πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας βέλτιστα τον διαθέσιμο στόλο και παράλληλα διατηρώντας χαμηλά το λειτουργικό κόστος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με την απαίτηση για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οδήγησε τα τελευταία χρόνια τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διανομής των αγαθών στους πελάτες όπως για παράδειγμα με τη χρήση έξυπνων λογισμικών δρομολόγησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων ή τη χρήση εναλλακτικών οχημάτων για τις παραδόσεις όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε συνδυασμό (in tandem) με τους ήδη υφιστάμενους στόλους τους.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι αρχικά η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου για την δρομολόγηση κλασσικών οχημάτων σε συνδυασμό (in tandem) με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και η ανάπτυξη αλγορίθμου για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης έρευνας θα διερευνηθεί η χωροθέτηση (location-allocation) φορτιστών για τα drones σε κατάλληλα σημεία στην περιοχή στην οποία βρίσκονται οι πελάτες προς εξυπηρέτηση και στη συνέχεια, με δεδομένο το υπάρχον δίκτυο φορτιστών, θα μοντελοποιηθεί και θα επιλυθεί ένα πρόβλημα συνδυασμένης δρομολόγησης, στο οποίο τα drones θα έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν την μπαταρία τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός πολύ καλή επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει τη μελέτη των προβλημάτων συνδυασμένης δρομολόγησης, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου όπου και θα πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου, να έχει μοντελοποιήσει το αρχικό πρόβλημα συνδυασμένης δρομολόγησης. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση και μοντελοποίηση του δευτέρου σκέλους της έρευνας που αφορά τους σταθμούς φόρτισης και να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο ενώ παράλληλα θα πρέπει από τη διεξαχθείσα έρευνα να έχουν προκύψει τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις .

7. Μαρκοβιανές ανανεωτικές διαδικασίες και εφαρμογές

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μελέτη των Μαρκοβιανών ανανεωτικών διαδικασιών (Markov Regenerative Processes-MRGP), την κατανόηση του μαθηματικού υποβάθρου αυτής της κατηγορίας στοχαστικών διαδικασιών αλλά και τη χρήση τους σε εφαρμογές τεχνολογικού εξοπλισμού.

Μια ανανεωτική στοχαστική διαδικασία είναι μια στοχαστική διαδικασία {Z(t),t≥0} με χώρο καταστάσεων Ω, η οποία έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πιο αναλυτικά, έστω ότι μας ενδιαφέρει η μοντελοποίηση της συμπεριφοράς ενός τεχνολογικού συστήματος, η οποία έχει στοχαστικό χαρακτήρα. Έστω επίσης ότι για κάθε χρονική στιγμή στην οποία συμβαίνει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο (γεγονός) στο σύστημα, η μελλοντική συμπεριφορά αυτού, που περιγράφεται από τη στοχαστική διαδικασία Z, μετά από τη χρονική στιγμή εμφάνισης του συμβάντος αποτελεί ένα πιθανοτικό αντίγραφο της μελλοντική συμπεριφοράς του συστήματος μετά το χρόνο μηδέν (χρόνος εκκίνησης του συστήματος). Οι χρονικές αυτές στιγμές (συνήθως τυχαίες) ονομάζονται σημεία ανανέωσης της στοχαστικής διαδικασίας Ζ, και η διαδικασία Ζ ονομάζεται ανανεωτική στοχαστική διαδικασία. Επιπλέον, έστω μια στοχαστική διαδικασία που περιγράφει τη συμπεριφορά ενός τεχνολογικού συστήματος στο χρόνο, για την οποία υπάρχουν χρονικές στιγμές στις οποίες η διαδικασία έχει την ιδιότητα της απώλειας μνήμης (η μελλοντική συμπεριφορά της στοχαστικής διαδικασίας εξαρτάται μόνο από την παρούσα κατάσταση και όχι από το παρελθόν της). Οι χρονικές αυτές στιγμές αναφέρονται ως σημεία ανανέωσης. Σε μια Μαρκοβιανή ανανεωτική διαδικασία, η στοχαστική εξέλιξη του συστήματος μεταξύ δύο συνεχόμενων σημείων ανανέωσης εξαρτάται μόνο από την κατάσταση του συστήματος στο σημείο ανανέωσης και όχι από την εξέλιξη του πριν από αυτό.

Στόχος του συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος, είναι η χρήση των Μαρκοβιανών ανανεωτικών διαδικασιών στη μοντελοποίηση διαφόρων συστημάτων, μιας και σε πολλές περιπτώσεις, οι διαδικασίες αυτές αποτελούν τα πιο ρεαλιστικά μοντέλα. Η εφαρμογή των μοντέλων αυτών μπορεί να γίνει για παράδειγμα στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και την εκτίμηση των πιθανοτήτων μετάβασης μεταξύ των βαθμίδων αξιολόγησης καθώς οι ανανεωτικές διαδικασίες μπορούν να μοντελοποιήσουν καλύτερα το φαινόμενο του rating momentum (αν μια οντότητα αξιολογηθεί με χαμηλότερη βαθμίδα πιστωτικού κινδύνου από ότι στην προηγούμενη αξιολόγηση, τότε είναι πιο πιθανό και η επόμενη αξιολόγηση να είναι χαμηλότερη), σε τεχνολογικά συστήματα τα οποία αποτελούνται από περισσότερες από μια μονάδες όπου η κάθε μια υπόκειται σε συντηρήσεις και βλάβες με απώτερο σκοπό τη μελέτη της αξιόπιστους τους, ή ακόμα και στην εκτίμηση της πληρότητας ιατρικών μονάδων σε περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων όπως για παράδειγμα η πρόσφατη πανδημία, όπου η τάση της πανδημίας επηρεάζει σημαντικά την πληρότητα.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός καλή γνώση θεωρίας πιθανοτήτων, στοχαστικών διαδικασιών και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει τη μελέτη των Μαρκοβιανών ανανεωτικών διαδικασιών καθώς και τη μοντελοποίηση συστημάτων με τη χρήση αυτών, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση των συστημάτων αυτών και να έχουν εξαχθεί συμπεράσματα, ώστε η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο, ενώ παράλληλα θα πρέπει με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας να έχουν προκύψει τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις.

8. Ανθρώπινο Δυναμικό και Διαχείριση Ποιότητας: Συστήματα Αξιολόγησης Επιχειρηματικής Αριστείας (Business Excellence Systems)

Η επιχειρηματική αριστεία είναι συνδεδεμένη με την μέτρηση απόδοσης επιχειρήσεων και οργανισμών. Υπάρχουν σειρά προτύπων αξιολόγησης επιχειρηματικής αριστείας ανάλογα με το αντικείμενο αξιολόγησης και τον βιομηχανικό κλάδο. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος δεικτών αξιολόγησης τόσο ως προς την επίτευξη στόχων όσο και ως προς την ύπαρξη της απαιτούμενης υποδομής για την επίτευξη τους. Η παρούσα έρευνα θα εστιασθεί στην ανάλυση των συστημάτων-προτύπων αξιολόγησης επιχειρηματικής αριστείας στην διαχείριση ποιότητας και στο ανθρώπινο δυναμικό. Μετά την βιβλιογραφική επισκόπηση θα ακολουθήσει πρόταση μοντέλου αξιολόγησης για κάθε μια από τις περιοχές εστίασης.

9. Μέτρηση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού: Πρότυπα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και Μοντέλα Ανάλυσης Ωριμότητας

Η παρούσα ερευνητική εργασία θα εστιασθεί στην μέτρηση απόδοσης και στα πρότυπα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Τα πρότυπα αυτά έχουν δημιουργηθεί την τελευταία πενταετία και εστιάζονται σε τομείς του ανθρώπινου δυναμικού όπως η πρόσληψη, η στελέχωση, η εκπαίδευση, η διαχείριση γνώσης κλπ. Στόχος αποτελεί η βιβλιογραφική επισκόπηση των προτύπων και η δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης της ωριμότητας υλοποίησης τους.

10. Διοίκηση Λειτουργιών και Ανθρώπινου Δυναμικού: Ανάλυση σεναρίων μέτρησης απόδοσης

Η δημιουργία σεναρίων μέτρησης απόδοσης επιχειρήσεων και οργανισμών απασχολεί την ερευνητική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Τα σενάρια αυτά αξιολογούν τόσο την υπάρχουσα όσο και την μελλοντική επιθυμητή απόδοση της επιχείρησης. Θα εξεταστούν οι τρόποι δημιουργίας αυτών των σεναρίων από τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές προσεγγίσεις και στην συνέχεια θα επιλεγεί ο βέλτιστος τρόπος ή προσέγγιση.
Ερευνητικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης θα πιστοποιήσουν την ερευνητική πληρότητα και επάρκεια της επιλεγμένης προσέγγισης.

11. Αναδιοργάνωση λειτουργιών και ανθρώπινου δυναμικού στην Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0) και Ποιότητα 4.0 (Quality 4.0)

Η εισαγωγή των απαιτήσεων της Βιομηχανίας 4.0 έχει οδηγήσει στην δημιουργία μοντέλων διαχείρισης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της όπως το μοντέλο Ποιότητα 4.0. Η εργασία θα ξεκινήσει με μία βιβλιογραφική επισκόπηση των δύο αυτών προσεγγίσεων-μοντέλων και θα εμβαθύνει στις απαιτήσεις αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων που υλοποιούν την Βιομηχανία 4.0 και την Ποιότητα 4.0.

12. Η δίκαιη μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή στην Ελλάδα (The just transition to the post-lignite era in Greece)

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, πραγματεύεται τη μετάβαση στη μετα- λιγνιτική περίοδο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο άνθρακας καλύπτει το ένα πέμπτο των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπολογίζεται ότι 230.000 άνθρωποι εργάζονται σε ορυχεία και εργοστάσια σε 11 χώρες της ΕΕ ή σε 31 περιφέρειες της ΕΕ. Eίναι περισσότερο από προφανές ότι ο άνθρακας είναι ένας κρίσιμος ενεργειακός πόρος. Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή του κλίματος είναι μια πρόκληση που χρειάζεται γρήγορες και ουσιαστικές δράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία υπόσχεται ότι η Ευρώπη θα είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 και ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης θα βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να εισέλθουν στη μετά άνθρακα εποχή, με δημοκρατικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς για τους "πραγματικούς ανθρώπους". Η διαδικασία απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα χρειάζεται έναν οδικό χάρτη μετάβασης στη μετα- λιγνιτική περίοδο για να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω, δίνοντας προτεραιότητα στην κοινωνική σταθερότητα και στην ευημερία των πολιτών. Η δίκαιη μετάβαση δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά αφορά το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων στα ορυχεία και στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, τις οικογένειές τους, το μέλλον των πολιτών της Ε.Ε. Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και/ή η Μεγαλούπολη αποτελούν τις μελέτες περίπτωσης για τη δίκαιη μετάβαση στην μετα-λιγνιτική εποχή στην Ελλάδα.
Θα μελετηθούν οι αρχές, οι διεργασίες, οι πρακτικές μετάβασης καθώς και τα οικονομικά εργαλεία π.χ. το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα δάνεια τόσο σε περιφερειακό- εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δίκαιη μετάβαση. Θα ερευνηθεί αν η έννοια της ενεργειακής μετάβασης είναι κατανοητή για τους κατοίκους της περιοχής, σε ποιο βαθμό το κοινό είναι εξοικειωμένο με την έννοια της ενεργειακής μετάβασης και πως συμμετέχουν σε αυτήν. Το κύριο ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μετα-άνθρακα κοινωνία, προωθώντας την κοινωνική συνοχή, την ενεργειακή δημοκρατία αντιμετωπίζοντάς το πρόβλημα της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί).
Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2023.
Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/τριας.

13. Διαχείριση απορριμμάτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης (Waste Management in the context of sustainable development)

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ορθή διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής και κινητήριο μοχλό ανάπτυξης σε κάθε τόπο. Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, πραγματεύεται τις στάσεις και αντιλήψεις των πολιτών στο σημαντικό και πάντα επίκαιρο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Σκοπό της έρευνας αποτελεί κυρίως η διερεύνηση των αντιλήψεως και των στάσεων των πολιτών στο συγκεκριμένο θέμα δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση, στην κομποστοποίηση και στις προϋποθέσεις της κυκλικής οικονομίας δεδομένου ότι τόσο η ενεργός συμμετοχή όσο και η συνεργασία των πολιτών/καταναλωτών είναι στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων. Για ποιους λόγους/αιτίες οι πολίτες δεν συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις όπως η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση; Ποια είναι τα καταναλωτικά τους πρότυπα; Είναι εύκολη η κοινωνική αποδοχή συγκεκριμένων μέτρων που επιβάλλονται από την πολιτεία με σκοπό τη βέλτιστη και αποδοτική διαχείριση των απορριμμάτων; Υπάρχει δυσπιστία εκ μέρους των πολιτών για την τελική κατάληξη των απορριμάτων; Η σημερινή οικονομική κρίση και η πανδημία έχει επηρεάσει την «παραγωγή» απορριμμάτων; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα επιδιώξει η παρούσα έρευνα να απαντήσει.
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας μεταξύ άλλων θα σχεδιασθεί και θα διανεμηθεί προς συμπλήρωση δομημένο ερωτηματολόγιο σε συγκεκριμένη περιοχή μελέτης η οποία θα καθορισθεί μετά από συνεννόηση με τον μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα πραγματοποιήσει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί).
Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2023.
Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/τριας.

14. Εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος Μονάδων Επεξεργασίας Νερού -ΜΕΝ (The estimation of carbon footprint of Water Treatment Plants - WTPs)

Οι μονάδες επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ) αποτελούν πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπως διοξείδιο του άνθρακα, οξείδιο του αζώτου και μεθάνιο, με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα να έχουν μεγάλη συμβολή στην κλιματική αλλαγή. Σε κάθε ΜΕΝ η ζήτηση ενέργειας εξαρτάται από τις διαδικασίες επεξεργασίας, αλλά και από την ποιότητα του ακατέργαστου νερού. Οι εταιρείες ύδρευσης οφείλουν να παρέχουν ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Η ελαχιστοποίηση της καταναλισκώμενης ενέργειας είναι σημαντική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και της αντίστοιχης κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα εκτιμηθεί λεπτομερώς το ανθρακικό αποτύπωμα που παράγεται και η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται στα στάδια επεξεργασίας νερού σε διάφορες ΜΕΝ στη χώρα, πραγματοποιώντας μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των διαφόρων μονάδων. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα πραγματοποιήσει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί).
Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2023.
Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/τριας.

15. Αξιολόγηση ποιότητας εδαφοβελτιωτικού από πρότυπη μονάδα παραγωγής ανακυκλωμένου νερού (Evaluation of compost quality from a standard unit of recycled water production)

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, η ορθή διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων με την παραγωγή ανακυκλωμένου νερού και εδαφοβελτιωτικού αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής και κινητήριο μοχλό ανάπτυξης σε κάθε τόπο. Κατά την επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων η παραγόμενη ιλύς, η οποία αποτελεί ανεπιθύμητο παραπροϊόν, μέσω της κομποστοποίησης μπορεί να αξιοποιηθεί βρίσκοντας πολλές εφαρμογές με κυριότερη αυτή της γεωργίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία.
Σκοπός της έρευνας αποτελεί κυρίως η μελέτη της ποιότητας εδαφοβελτιωτικού, το οποίο θα προέρχεται από την ανάμιξη της αφυδατωμένης ιλύος, Πρότυπης Μονάδας Παραγωγής ανακυκλωμένου νερού, με το απαραίτητο ποσοστό οργανικών υλικών. Η διαδικασία θα γίνει με αερόβιο χωνευτή κλειστού συστήματος με τη μέθοδο της ταχείας κομποστοποίησης η οποία επιτυγχάνει την μέγιστη βιοαποδόμηση της οργανικής ύλης. Ο/Η φοιτητής/τρια θα απασχοληθεί κυρίως με εργαστηριακές αναλύσεις του εδαφοβελτιωτικού (παραμέτρων όπως Οργανικό Άζωτο και Άνθρακα, πορώδους κ.α), για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την βελτιστοποίηση και την περαιτέρω αξιοποίησή του. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής.
Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα πραγματοποιήσει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2023.
Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/τριας.

16. Προσομοίωση και απεικόνιση ενός αριθμού ΜΕΑ σε λειτουργία σμήνους (Simulation and visualization of a number of drones in swarm mode)

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, πραγματεύεται την υπολογιστική προσομοίωση ενός αριθμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία θα λειτουργούν αυτόνομα (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) για να συνεργασθούν μεταξύ τους και να ολοκληρώσουν μία αποστολή.

Τα ΜΕΑ βρίσκουν όλο και μεγαλύτερες εφαρμογές σε πληθώρα πεδίων της οικονομίας, της κοινωνίας, της ασφάλειας και της άμυνας. Προς το παρόν, η χρήση τους γίνεται κυρίως μέσω τηλεκατεύθυνσης από ανθρώπους. Με την ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πολλές λειτουργίες που γίνονται με την διαμεσολάβηση του ανθρώπου μεταφέρονται στο επίπεδο του υπολογιστή καθιστώντας τα ΜΕΑ αυτόνομα σε πολλές περιπτώσεις.

Ένα περαιτέρω βήμα εξέλιξης είναι η συνεργασία μεταξύ ΜΕΑ ώστε να συνεργασθούν, να μοιράσουν ρόλους, να αναπληρώσουν απώλειες και να φέρουν σε πέρας μία αποστολή που μπορεί να είναι η λειτουργία μη σύγκρουσης σε πολυσύχναστες διαδρομές, η έρευνα και διάσωση σε περίπτωση ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών, αμυντικές εφαρμογές, ή απλά η δημιουργία ωραίων σχημάτων στον ουρανό όπως έχουμε δει σε μεγάλες γιορτές στην Κίνα και αλλού.

Δύο είναι οι σημαντικοί παράγοντες που επιτάσσουν την εγχώρια ανάπτυξη λογισμικού σμήνους. Ο μεγάλος κίνδυνος να βρεθεί η χώρα ανέτοιμη να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κινδύνους από δρώντες που έχουν αναπτύξει και κατασκευάσει το λογισμικό και το αντίστοιχο υλισμικό. Και βεβαίως, η ανάγκη η χώρα να αναπτύξει εγχώρια ανταγωνιστική υψηλή τεχνολογία.

Το κόστος αγοράς και λειτουργίας ενός αριθμού ΜΕΑ δεν είναι ευκαταφρόνητο ειδικά αν πρόκειται για ΜΕΑ μεγάλων δυνατοτήτων. Μία ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση είναι η ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης των αλγορίθμων σμήνους.

Στην προκείμενη πρόταση ο ερευνητής θα συγγράψει τρία προγράμματα που θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται.

1) Λογισμικό προσομοίωσης ενός ΜΕΑ. Κάθε MEA αντιπροσωπεύεται από ένα αντίτυπο του λογισμικού προσομοίωσης eΜΕΑ. Το eΜΕΑ θα πρέπει να έχει προσομοιωμένους αισθητήρες και γεωθεσία και θα ανταλλάσσει δεδομένα με τα άλλα eMEA.
2) Λογισμικό απεικόνισης σε οθόνη δισδιάστατου ή τρισδιάστατου χώρου συντεταγμένων όπου να φαίνονται οι θέσεις και οι κινήσεις των eMEA.
3) Το κυρίως λογισμικό λειτουργίας σμήνους που θα τρέχει ξεχωριστά σε κάθε eMEA. Το λογισμικό σμήνους είναι το κυρίως αντικείμενο της έρευνας και θα μπορεί σε μετέπειτα φάση να τρέξει σε υπολογιστές φυσικών ΜΕΑ (και όχι προσομοιωμένων).

Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει ευχέρεια στον προγραμματισμό υπολογιστών σε μία τουλάχιστον από τις προγραμματιστικές γλώσσες υψηλού επιπέδου (C, C++, Python)

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2023.
Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/τριας.

17. Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Υποδομών

Η ανάλυση επικινδυνότητας είναι μία διαδεδομένη διαδικασία που εφαρμόζεται σε πολλούς οργανισμούς και έχει σκοπό τον εντοπισμό και την εκτίμηση των κινδύνων και απειλών που διατρέχει ένας οργανισμός. Η ανάλυση ανθεκτικότητας υπερβαίνει την κλασική ανάλυση κινδύνων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κλιμακωτές επιδράσεις, οργανωτικά θέματα και χρονικές πτυχές. Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει την επιλογή ενός κρίσιμου συστήματος υποδομής (πχ. πληροφοριακό δίκτυο, κυβερνοφυσικό σύστημα), την μοντελοποίηση και ανάλυση του, και τον εντοπισμό των κατάλληλων μέτρων και πολιτικών επαναφοράς. Τα συστήματα που θα μελετηθούν, θεωρείται ότι μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση στοχαστικών διαδικασιών. Ο στόχος είναι να σχεδιαστεί και να επιλυθεί ένα κατάλληλο μοντέλο ανθεκτικότητας για ένα συγκεκριμένο σύστημα κρίσιμης υποδομής. Να σημειωθεί, ότι τα εργαστήρια Μηχανικής της Αξιοπιστίας του ΤΜΟΔ έχει σημαντική εμπειρία στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός πολύ καλή γνώση σε θέματα ανάλυσης κινδύνων, αξιοπιστίας συστημάτων, στοχαστικών διαδικασιών και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει τη επεξεργασία και μοντελοποίηση του συστήματος που θα επιλεγεί και συμφωνηθεί, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση του συστήματος αλλά και ο σχεδιασμός των κατάλληλων μέτρων επαναφοράς, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.

18. Ανάλυση μοντέλων υποβάθμισης συστήματος στην αξιοπιστία

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό θέμα του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, έχει σκοπό την μελέτη και την σύγκριση διάφορων μοντέλων/διαδικασιών υποβάθμισης, όπως η φθορά ενός μηχανισμού ή η διάδοση ρωγμών σε μία κατασκευή. Η έρευνα περιλαμβάνει την ανάλυση και την μελέτη της οικογένειας των διαδικασιών Lévy που εφαρμόζονται στην υποβάθμιση της λειτουργίας ενός συστήματος. Αυτή μπορεί να έχει μία αυξητική μονότονη τάση (Gamma), να παρουσιάζει παροδική ύφεση (Wiener, Variance Gamma), να έχει εξέλιξη συνεχή και με θόρυβο (Wiener) ή μη-συνεχή (Gamma, Variance Gamma) ή τέλος να αυξάνεται σε διάφορες χρονικές στιγμές (compound Poisson). Μετά την ανάλυση των χαρακτηριστικών των μοντέλων που προαναφέρθηκαν, μία ή περισσότερες εφαρμογές θα εξεταστούν. Τα υπό μελέτη συστήματα μπορεί να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο αντικειμενικός στόχος είναι να εφαρμοστεί ένα ή περισσότερα κατάλληλα μοντέλα και να αναλυθούν τα αποτελέσματα. Να σημειωθεί, ότι τα εργαστήρια Μηχανικής της Αξιοπιστίας του ΤΜΟΔ έχει σημαντική εμπειρία στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός πολύ καλή γνώση στοχαστικών διαδικασιών και στατιστικής καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει την μελέτη των χαρακτηριστικών κάθε διαδικασίας που προαναφέρθηκε και η επιλογή μιας εφαρμογής, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του
2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή των κατάλληλων μοντέλων και η ανάλυση των αποτελεσμάτων, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.

19. Βελτιστοποίηση προβλεπτικής συντήρησης

Η προβλεπτική συντήρηση αποτελεί μία εξέλιξη της κλασσικής προληπτικής συντήρησης που είναι μία σειρά προ δραστικών ενεργειών στοχεύοντας την αδιάλειπτη λειτουργία ενός συστήματος, με επιπρόσθετα την συνεχή εκτίμηση της κατάστασης του εξοπλισμού ώστε να συμπεριλαμβάνεται και αυτή στην απόφαση της πολιτικής συντήρησης. Στο συγκεκριμένο θέμα, θα αναλυθεί ένα σειριακό σύστημα πολλαπλών στοιχείων και θα πρέπει να υπολογισθεί το βέλτιστο χρονικό διάστημα της επερχόμενης συντήρησης, το πλήθος και τον αντίστοιχο εξοπλισμό προς επισκευή/αντικατάσταση. Tο συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση της απόδοσης συστημάτων με τον εντοπισμό των κατάλληλων πολιτικών συντήρησης. Τα συστήματα που θα μελετηθούν, όπως και οι χρόνοι ζωής κάθε στοιχείου του συστήματος, θεωρείται ότι μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση στοχαστικών διαδικασιών. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να σχεδιαστεί και να επιλυθεί ένα κατάλληλο μοντέλο βελτιστοποίησης των χρονικών διαστημάτων συντήρησης του συστήματος. Να σημειωθεί, ότι τα εργαστήρια Μηχανικής της Αξιοπιστίας του ΤΜΟΔ έχει σημαντική εμπειρία στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός πολύ καλή γνώση στοχαστικών διαδικασιών, αξιοπιστίας συστημάτων και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει τη επεξεργασία και μοντελοποίηση του συστήματος που προαναφέρθηκε και των χρόνων ζωής κάθε στοιχείου του, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση του συστήματος αλλά και ο σχεδιασμός των κατάλληλων προβλημάτων βελτιστοποίησης, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.

20. Ανάλυση Προτύπων Αναφορών Επιστημονικών Δημοσιεύσεων

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του Προγράμματος ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε. του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει προβλήματα σχετικά με την ανάλυση των αναφορών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Θα μελετηθούν συγκεκριμένοι δείκτες που σχετίζονται με τις αναφορές που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, όπως το πλήθος τους, η χρονική απόσταση τους από τη δημοσίευση, το είδος της πηγής από την οποία προέρχονται, το ποσοστό των αυτοαναφορών κ.α.. Θα εξετασθεί επίσης το κατά πόσο τα παραπάνω εξαρτώνται από χαρακτηριστικά των δημοσιεύσεων και των συγγραφέων των δημοσιεύσεων.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών θα ληφθεί υπόψιν, η κατοχή πτυχίου Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού και η γνώση προγραμματισμού σε R.

21. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ευρωπαϊκή Έρευνα (1984 – 2022)

Κύριος στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη διαχρονική συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα κατά την περίοδο 1984-2022. Το έργο αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ερευνητικής προσπάθειας η οποία έχει δημιουργήσει μια πρώτη βάση δεδομένων. Η παρούσα νέα έρευνα θα επικαιροποιήσει τα δεδομένα και ενδεχομένως θα προσπαθήσει να τα συνδυάσει με άλλες βάσεις βιβλιομετρικών και δημογραφικων δεδομένων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 1.4: Ηλεκτρονική ερευνητική υποδομή για την συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με το ερευνητικό, αναπτυξιακό, και καινοτομικό αποτύπωμα των ελληνικών Περιφερειών: Εργαλεία πατεντών & δεικτών Ε&ΤΑ[e- Aegean R&D Excellence] του Προγράμματος της Περιφερειακής Αριστείας.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου θα γίνει ανάλυση ερωτημάτων σχετικών με, ενδεικτικά, τη φυσιογνωμία της ερευνητικής δραστηριότητας της περιφέρειας, ανάλυση της σύνθεσης των επιστημονικών ερευνητικών ομάδων και της σχέσης με την επιστημονική παραγωγικότητα και την επιστημονική εξέλιξη των μελών τους.
Για την υλοποίηση της διπλωματικής, θα γίνει επικαιροποίηση των δεδομένων από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων «CORDIS» και τη βάση δεδομένων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Ε) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η στατιστική ανάλυση θα γίνει με τη χρήση της γλώσσας R.

Τα κύρια ερωτήματα της διπλωματικής αφορούν στη ποιοτική και ποσοτική απεικόνιση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαχρονικά και ανά περίοδο προγράμματος (συνολικός αριθμός συμμετοχών, επιστημονική περιοχή έργων, συμμετοχές ως συντονιστής και ως συμμετέχων, ένταση της συμμετοχής, κλπ). Τέλος, θα γίνει προσπάθεια αποτύπωσης του δικτύου των σχέσεων που έχει αναπτύξει το πανεπιστήμιο με τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται διαχρονικά.

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερου ερευνητικού έργου που στοχεύει στην ανάλυση της επιστημονικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη χρήση μεθόδων επιστημομετρίας/βιβλιομετρίας (bibliometrics).