Θέμα 2: Διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών συλλογής παραγγελιών (order picking strategies) με χρήση προσομοίωσης

Επιβλέπων: Βασίλειος Ζεϊμπέκης

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων: Η διαδικασία της συλλογής παραγγελιών (order picking) αποτελεί μία από τις βασικότερες και πιο κοστοβόρες διαδικασίες logistics σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Η σωστή επιλογή της στρατηγικής συλλογής εμπορευμάτων (π.χ. discrete, batch, zone, multiple-order picking) επηρεάζει την αποδοτικότητα και το λειτουργικό κόστος ενός αποθηκευτικού χώρου καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Στόχος της εν λόγω έρευνας αποτελεί η διερεύνηση και ο εντοπισμός της κατάλληλης στρατηγικής συλλογής παραγγελιών ανά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους όπως τον αριθμό παραγγελιογραμμών ανά παραγγελία, τη μονάδα διαχείρισης εμπορευμάτων (τεμάχιο, κιβώτιο, παλέτα), τον αριθμό κωδικών (SKUs) που αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο, κτλ.

Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:

  • Βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εντοπισμό παραμέτρων που λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή στρατηγικής συλλογής παραγγελιών
  • Σχεδιασμός πειραμάτων με τη χρήση της μεθόδου Design of Experiments για να διερευνηθεί το πώς οι ως άνω παράμετροι επηρεάζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές συλλογής παραγγελιών
  • Εκτέλεση πειραμάτων μέσω προσομοίωσης των εναλλακτικών σεναρίων και στρατηγικών συλλογής παραγγελιών
  • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων και ανάδειξη του/των συνδυασμών με τα υψηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες α) προσομοίωση διαδικασίας συλλογής (order picking) και β) σχεδιασμός πειραμάτων και στατιστική ανάλυση για τη διερεύνηση της επίδρασης των ως άνω παραμέτρων στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής συλλογής παραγγελιών.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και προσομοίωσης (ιδανικά του εργαλείου FlexSim). Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: