Θέμα 4: Μελέτη της εφαρμογής ευκαιριακής συντήρησης (opportunistic maintenance) σε τεχνολογικά συστήματα

Επιβλέπων: Βασίλειος Κούτρας

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μελέτη του σεναρίου της ευκαιριακής συντήρησης (opportunistic maintenance) σε τεχνολογικά συστήματα με τη χρήση Μαρκοβιανών Μοντέλων, με στόχο την βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης τους.

Πέρα από τις κλασσικές τεχνικές συντήρησης που εφαρμόζονται στα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, μια νέα σχετικά προσέγγιση για τη συντήρηση έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Η προσέγγιση αυτή,  η ευκαιριακή συντήρηση, μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός της διορθωτικής και της προληπτικής συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού και κατά την εφαρμογή της ενεργοποιείται η διαδικασία της συντήρησης ή αντικατάστασης συγκεκριμένων μερών του εξοπλισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή της ευκαιριακής συντήρησης απαιτεί την ικανότητα του μηχανικού-σχεδιαστή του συστήματος να προβλέψει ή να εκτιμήσει οποιαδήποτε δοθείσα ευκαιρία για ευκαιριακή συντήρηση μέρους του εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή ενεργειών συντήρησης σε συγκεκριμένα μέρη κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συντήρησης ή αναπάντεχης βλάβης ολόκληρου του εξοπλισμού. Ωστόσο, παρόλο που η ευκαιριακή συντήρηση έχει σαν στόχο τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των τεχνολογικών συστημάτων, θα πρέπει η εφαρμογή της να σχεδιαστεί προσεκτικά, καθώς συχνά συμπεριλαμβάνει αντικατάσταση μέρους του εξοπλισμού το οποίο δεν έχει ακόμα υποστεί βλάβη

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός καλή γνώση θεωρίας πιθανοτήτων, στοχαστικών διαδικασιών και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι:

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση σε θέματα ευκαιριακής συντήρησης και Μαρκοβιανών μοντέλων και θα ξεκινήσει τη μελέτη και τη μοντελοποίηση της εφαρμογής της ευκαιριακής συντήρησης σε τεχνολογικά συστήματα, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση ενός τέτοιου συστήματος αλλά και η μελέτη της αξιοπιστίας αυτού, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.