Θέμα 3: Διερεύνηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) σε αστικές εμπορευματικές μεταφορές.

Επιβλέπων: Βασίλειος Ζεϊμπέκης

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων: Οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές (city logistics) έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Δράσεις για μείωση αυτού του αντίκτυπου περιλαμβάνουν τη λειτουργία Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ - Urban Consolidation Centers) τα οποία αποτελούν εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών logistics στις οποίες εισέρχονται εμπορεύματα, από-ομαδοποιούνται, αποθηκεύονται προσωρινά (για λίγες ώρες συνήθως), ενοποιούνται και αποστέλλονται την ίδια ημέρα προς το εσωτερικό της πόλης με κατάλληλα οχήματα, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση ως προς το λόγο φορτίου / κατανάλωση καυσίμου για κάθε διαδρομή και εν γένει ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η παραπάνω ροή δύναται να πραγματοποιείται και αντίστροφα, δηλαδή από το εσωτερικό της πόλης προς το ΑΚΕΕ, προκειμένου να συλλέγονται υλικά συσκευασίας (π.χ. παλέτες) και εμπορεύματα που επιστρέφονται (reverse logistics).

Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:

  • Βιβλιογραφική επισκόπηση για  τη λειτουργία των ΑΚΕΕ καθώς και  μεθόδων βέλτιστης δρομολόγησης οχημάτων (με έμφαση σε αστικό περιβάλλον)
  • Δημιουργία αλγορίθμου δρομολόγησης στόλου οχημάτων λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους όπως χωρητικότητα φορτηγού, παράθυρο διανομής, κτλ.
  • Σύγκριση κόστους εκτέλεσης αστικών διανομών με τον παραδοσιακό τρόπο σε σχέση με τη χρήση ΑΚΕΕ (δηλ. ομαδοποίηση παραγγελιών και χρήση κοινών οχημάτων)

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες: α) μοντελοποίηση και επίλυση με κατάλληλο αλγόριθμο ενός προβλήματος δρομολόγησης στόλου οχημάτων και β) εφαρμογή του ως άνω αλγόριθμου σε ΑΚΕΕ καθώς και σύγκριση του εν λόγω τρόπου διανομής με κλασσικές αστικές εμπορευματικές διανομές.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: