Θέμα 1: Διερεύνηση του κόστους-οφέλους από την αυτοματοποίηση διαδικασιών logistics εντός αποθηκευτικών χώρων με τη χρήση προσομοίωσης

Επιβλέπων: Βασίλειος Ζεϊμπέκης

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων: Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές στις επιχειρησιακές διεργασίες. Τεχνολογίες και συστήματα όπως το σύστημα αυτόματης αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS), τα αυτόματα οχήματα ενδοδιακίνησης εμπορευμάτων (Automated Guided Vehicles-AGVs) και οι ρομποτικοί βραχίονες έχουν φέρει επανάσταση στις διαδικασίες logistics. Ειδικότερα, στους αποθηκευτικούς χώρους η εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών/συστημάτων μπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες όπως για παράδειγμα την αυτοματοποίηση της παραλαβής, της παλετοποίησης, της αποθήκευσης και της συλλογής των διακινούμενων εμπορευμάτων.

Σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος είναι η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των συμβατικών και των αυτοματοποιημένων διαδικασιών logistics, σε επίπεδο παραγωγικότητας, λειτουργικού κόστους και κόστους επένδυσης

Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:

  • Βιβλιογραφική επισκόπηση των αναδυόμενων τεχνολογιών που αυτοματοποιούν διαδικασίες logistics σε αποθηκευτικούς χώρους
  • Προσομοίωση διαδικασιών logistics και έλεγχος της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των προτεινόμενων συστημάτων και τεχνολογιών στην αυτοματοποίηση αποθηκευτικών χώρων
  • Μελέτη κόστους-οφέλους για την εφαρμογή της προτεινόμενης αυτοματοποίησης σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης των ίδιων διαδικασιών (χειρωνακτικές διαδικασίες)

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες: α) προσομοίωση διαδικασιών και συστημάτων και β) σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών για τη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προτεινόμενων συστημάτων και τεχνολογιών, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που εφαρμόζονται στην πλειοψηφία των υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και προσομοίωσης (ιδανικά του εργαλείου FlexSim). Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: