Θέμα 11: Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Επενδυτικές Στρατηγικές

Επιβλέπων: Ευάγγελος Σ. Βασιλείου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει κατά πόσο οι αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων αποκλίνουν από την ορθολογική τιμή της αγοράς όπως αυτή διατυπώνεται από τη θεωρία των αποτελεσματικών αγορών (Fama (1970)). Οι τιμές κινούνται πάντοτε ακολουθώντας μια θεωρητική εξίσωση; Αν αυτό ισχύει θα έπρεπε να αλλάζουν μόνο όταν δημοσιεύονται νέες ειδήσεις (κάτι το οποίο δεν ισχύει).

Στην πράξη παρατηρούνται άλλες κινήσεις, όπως μεταβολές των τιμών ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ημερολογιακές ανωμαλίες) επειδή συνδέονται με συμπεριφορικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, π.χ. κάθε πότε πληρώνονται οι επενδυτές, ποια είναι η ψυχολογία μας ανάλογα με τον καιρό κλπ.. Επίσης, στην αγορά παρατηρούνται patterns στην κίνηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων (Τεχνική Ανάλυση), το οποίο συνδέεται με ψυχολογικούς παράγοντες. Τέτοιες προσεγγίσεις συνδέονται με τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική που αμφισβητεί τη δεσπόζουσα θεωρία των αποτελεσματικών αγορών.

Σκοπός της εργασίας είναι να προτείνει λύσεις που να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευθούν σε ακαδημαϊκά περιοδικά υψηλού κύρους και να εφαρμοσθούν άμεσα στην αγορά εργασίας με προτάσεις για επενδυτικές στρατηγικές. Για τη συγκεκριμένη εργασία είναι απαραίτητες οι γνώσεις χρηματοοικονομικής, ποσοτικών μεθόδων, ψυχολογίας, επενδύσεων, χρηματοοικονομικής οικονομετρίας και Python.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: