Θέμα 12: Βελτιστοποίηση της Διαθεσιμότητας πόρων ταχυφόρτισης σε οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση πελατών με προτεραιότητα

Επιβλέπων: Αγάπιος Πλατής

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση της απόδοσης συστημάτων με χρήση μαρκοβιανών αλυσίδων και τον προγραμματισμό κατάλληλων αλγοριθμικών διαδικασιών.

Η πρόσφατη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, με την υποστήριξη κρατικών επιδοτήσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις ΗΠΑ, ενέχει και προσκόμματα στην αποτελεσματική περαιτέρω ανάπτυξης της, λόγω ότι οι υποδομές σταθμών φόρτισης υπολείπονται ακόμα αλλά κυρίως και λόγω της υψηλότερης διάρκειας παραμονής σε σταθμό φόρτισης που είναι σαφώς μεγαλύτερη από τη διάρκεια παραμονής ενός συμβατικού οχήματος σε πρατήριο καυσίμων. Ωστόσο εάν η διάθεση θέσεων φόρτισης σε σταθμό προτεραιοποιηθεί με την ανάλογη χρέωση, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πιο αποτελεσματικά πελάτες με πιο επείγουσες ανάγκες. Η κεντρική ιδέα της βελτιστοποίησης της Διαθεσιμότητας πόρων βασίζεται στην δέσμευση πόρων για αποκλειστική χρήση συγκεκριμένης κατηγορίας πελατών ενώ οι υπόλοιποι πόροι διατίθενται σε όλους και στόχος είναι να υπολογιστεί και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη-εξυπηρέτησης πελατών υψηλότερης προτεραιότητας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και ένα ελάχιστο επίπεδο εξυπηρέτησης για τους υπόλοιπους πελάτες. Τα υπό μελέτη στοχαστικά συστήματα αποτελούνται από διάφορες κατηγορίες πελατών με διάφορους τύπους εξυπηρέτησης και αντίστοιχης χρέωσης και ο αντικειμενικός στόχος είναι να σχεδιαστεί και να επιλυθεί ένα κατάλληλο μοντέλο βελτιστοποίησης των πολιτικών προτεραιοποίησης. Να σημειωθεί, ότι το εργαστήριο Μηχανικής της Αξιοπιστίας του ΤΜΟΔ έχει σημαντική εμπειρία στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός πολύ καλή γνώση στοχαστικών διαδικασιών και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι:

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει τη επεξεργασία και μοντελοποίηση του συστήματος που προαναφέρθηκε, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση του συστήματος αλλά και ο σχεδιασμός των κατάλληλων προβλημάτων βελτιστοποίησης, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.