Θέμα 13: Προσομοίωση λήψης ραδιοκυματικών εκπομπών και οικονομοτεχνική μελέτη ανάπτυξης συστήματος

Επιβλέπων: Γκιάλας Ιωάννης

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων:  Η χρήση ραδιοκυματικών ακτινοβολιών είναι εξαιρετικά διευρυμένη σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η χρήση των εν λόγω ακτινοβολιών για την ανίχνευση αντικειμένων όπως αυτοκίνητα, ιπτάμενα αντικείμενα ή ακόμα και μετεωρολογικά φαινόμενα, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτική και καινοτόμα για μία σειρά από χρήσεις. Για να γίνει  η μελέτη του συστήματος, είναι αναγκαία η προσομοίωση των εκπομπών και των σημάτων ξεκινώντας από τα βασικές έννοιες της φυσικής. Θα γίνει χρήση λογισμικού προσομοίωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια προηγούμενης διδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε στο ΤΜΟΔ.

Κεντρικός σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος είναι η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ διαφορετικών σχεδιάσεων κεραιών όσον αφορά την εκτίμηση σήματος ως προς το υπόβαθρο ακτινοβολίας,

  • Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση των τεχνολογιών ανίχνευσης ακτινοβολίας.
  • Προσομοίωση λειτουργίας κεραίας με επιλεγμένες κυματομορφές.
  • Διερεύνηση διαφορετικών τύπων κεραιών για βέλτιστη απόκριση.
  • Μελέτη κόστους για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης ανίχνευσης με ένα σύστημα εξοπλισμού.

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες: α) προσομοίωση διαδικασιών και συστημάτων και β) σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προτεινόμενων συστημάτων και τεχνολογιών.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών ηλεκτρονικών και προσομοίωσης, καθώς και προγραμματισμού υπολογιστών. Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: