Θέμα 9: Μελέτη βιωσιμότητας εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Επιβλέπων: Νικόλαος Θωμαΐδης

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους εναλλακτικών συστημάτων-τεχνολογιών παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, όπως π.χ. φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα, γεωθερμικές αντλίες, αποθηκευτικές μονάδες, κ.α. Η αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας τέτοιου τύπου επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να λάβει υπόψη:

  • τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής/αποθήκευσης
  • τα γεωγραφικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά κάθε τοποθεσίας και
  • τις παραμέτρους του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος (εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα, διαχρονική δομή επιτοκίων, πληθωρισμός, κ.α.).

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη στατιστικών/οικονομετρικών υποδειγμάτων για την διαχρονική εξέλιξη διαφόρων παραγόντων κινδύνου(risk factors) που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της εκάστοτε εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. μεταβλητότητα ανέμου, διακύμανση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, διαχρονική εξέλιξη επιτοκίων, σενάρια επιπέδου τιμών καταναλωτή κ.α.). Απώτερος στόχος είναι ο προσδιορισμός μίας αξιόπιστης κατανομής μελλοντικών χρηματικών εισροών με τη χρήση μεθόδων προσομοίωσης.

Η προτεινόμενη μελέτη περιλαμβάνει ένα στάδιο βιβλιογραφικής επισκόπησης και ένα στάδιο εμπειρικής έρευνας, κατά τη διάρκεια του οποίου ο/η φοιτητής/τρια θα συλλέξει – επεξεργαστεί δεδομένα που αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο εφαρμογής. Στη βάση αυτών των στοιχείων, θα κληθεί να ελέγξει υποθέσεις επί του χώρου εφαρμογής και να επιλύσει κάποιο πρόβλημα μαθηματικού προγραμματισμού. Είναι απαραίτητο να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα των μεθόδων που προτείνονται σε σχέση με άλλες τεχνικές ή διαδικασίες που εφαρμόζονται στην πράξη για την επίλυση του ιδίου προβλήματος. Λόγω του πρακτικού προσανατολισμού και των υπολογιστικών απαιτήσεων του προτεινόμενου θέματος, κρίνεται αναγκαία η γνώση μίας ευρείας χρήσεως γλώσσας προγραμματισμού (κυρίως Matlab).

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: