Θέμα 8: Βέλτιστη συμμετοχή παραγωγών ΑΠΕ σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

Επιβλέπων: Νικόλαος Θωμαΐδης

H εν λόγω ερευνητική μελέτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος υποβοήθησης της συμμετοχής παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) σε χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού. Απώτερος στόχος είναι η βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της συμμετοχής μέσω της ορθότερης διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Στο επιχειρηματικό σενάριο που εξετάζει το εν λόγω θέμα έρευνας, τα κέρδη των παραγωγών επηρεάζονται κατά κανόνα από τη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών (volumetric risk) αλλά και τη διακύμανση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (market risk). Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων, θα εξεταστεί η υιοθέτηση στρατηγικών σχηματισμού χαρτοφυλακίου σταθμών ΑΠΕ ή/και λήψης παράλληλων θέσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  

Η προτεινόμενη μελέτη περιλαμβάνει ένα στάδιο βιβλιογραφικής επισκόπησης και ένα στάδιο εμπειρικής έρευνας, κατά τη διάρκεια του οποίου ο/η φοιτητής/τρια θα συλλέξει – επεξεργαστεί δεδομένα που αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο εφαρμογής. Στη βάση αυτών των στοιχείων, θα κληθεί να ελέγξει υποθέσεις επί του χώρου εφαρμογής και να επιλύσει κάποιο πρόβλημα μαθηματικού προγραμματισμού. Είναι απαραίτητο να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα των μεθόδων που προτείνονται σε σχέση με άλλες τεχνικές ή διαδικασίες που εφαρμόζονται στην πράξη για την επίλυση του ιδίου προβλήματος. Λόγω του πρακτικού προσανατολισμού και των υπολογιστικών απαιτήσεων του προτεινόμενου θέματος, συνίσταται η γνώση μίας ευρείας χρήσεως γλώσσας προγραμματισμού (κυρίως Matlab).

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: