Π.Μ.Σ. "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας" (Master by Research on Financial and Management Engineering)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:  «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το εν λόγω δίπλωμα οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering).

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο χώρο της Έρευνας των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους/ες του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται στην καλλιέργεια ικανοτήτων όπως η ικανότητα ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις από τους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής, της χρηματοοικονομικής, της διοίκησης και της οικονομίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν δεξιότητες στη βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

Στο ΠΜΣ ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καλείται από την πρώτη μέρα και για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της να επιλέξει και να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Το ΠΜΣ αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές.

Το Π.Μ.Σ. είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ επανίδρυσης 2884/19-07-2018, τ. Β΄) και απευθύνεται σε όσους/ες: (α) θέλουν να ξεκινήσουν δοκιμαστικά την ενασχόλησή τους με την έρευνα πριν εισέλθουν σε διδακτορικό κύκλο σπουδών, (β) προτιμούν την ενασχόληση με την έρευνα από τη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων/ εργασιών και (γ) σε αποφοίτους που μπορεί να έχουν ήδη παράξει κάποια πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα στη διπλωματική τους εργασία, που με κάποια περαιτέρω προσπάθεια μπορεί να έχει προοπτικές να γίνει καλύτερη και να είναι δημοσιεύσιμη.

Μεταξύ άλλων, στα κίνητρα που δίνονται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος είναι το χαμηλό κόστος και η δυνατότητα εστίασης στην παραγωγή δημοσιεύσιμης έρευνας, παρά στην παρακολούθηση μαθημάτων. Ένα θετικό στοιχείο για να συνεχίσει κανείς σε μεταπτυχιακό επίπεδο μέσω έρευνας είναι να έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικής ποιότητας διπλωματική εργασία που οδήγησε ή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει προσεχώς σε διεθνή δημοσίευση, ενώ έχει και προοπτικές περαιτέρω έρευνας. Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καλείται από την πρώτη μέρα και για όλη την διάρκεια των σπουδών του/της να επιλέξει και να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Το Π.Μ.Σ. αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές.

 

Το Πρόγραμμα είναι

    α) πλήρους φοίτησης με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Σ. τρία (3) διδακτικά εξάμηνα,

    β) μερικής φοίτησης με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Σ. πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση:

  -  δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων,

  -  δύο (2) μαθημάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών,

  -  η υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά, κατόπιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο, καθώς και

  -  η επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εκ μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτριας για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η επιτυχής εξέταση στα προαναφερόμενα μαθήματα καθώς και η υποβολή των δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις, σεμινάρια κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.500€, κατανεμημένο σε δόσεις (500,00€ προκαταβολή,  1η δόση 500,00€ και 2η δόση 500,00€), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους, επιλέγοντας έως τρία (3) προτεινόμενα θέματα έρευνας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε. Τηλ.: 2271035432 και ώρες 12:00 – 15:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: medmode_gram@chios.aegean.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://medmode.aegean.gr/

 

Image: