Έναρξη διαδικασίας για την απαλλαγή διδάκτρων ακαδ. έτους 2020-2021

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» έτους,εισαγωγής 2020, που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 10.11.2020 έως 27.11.2020
Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση:
https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.