Διεξαγωγή μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας" Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020 - 2021 με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπαρ’ αριθμό 26/(έκτακτη) 12.10.20 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (επισυνάπτεται), η διεξαγωγή των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας", θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.