Διεξαγωγή Τελετών Καθομολόγησης στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Απόφαση της υπ΄αριθμ. 17/13.03.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θέμα 2.2 «Διεξαγωγή Τελετών Καθομολόγησης στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19»