25. Βιβλιομετρική Ανάλυση των επιστημονικών δημοσιεύσεων στον τομέα της Διαχείρισης Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων για τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά του τομέα της Διαχείρισης Καινοτομίας και Τεχνολογίας και την ανάλυσή τους με βιβλιομετρικές μεθόδους.
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ευχέρεια στη χρήση στατιστικών μεθόδων με τη γλώσσα R.