24. Διαδικασίες Διακλάδωσης (Branching Processes)

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει αρχικά τη μελέτη των κατάλληλων στοχαστικών διαδικασιών διακλάδωσης σε θεωρητικό επίπεδο καθώς επίσης και τις εφαρμογές τους. Στη συνέχεια θα διερευνηθεί, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η χρήση των διαδικασιών διακλάδωσης στη μοντελοποίηση συστημάτων.
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει πολύ καλές γνώσεις από τη θεωρία πιθανοτήτων, τις στοχαστικές διαδικασίες καθώς και από την περιοχή της αξιοπιστίας συστημάτων. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).
Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα μελετήσει τις διαδικασίες διακλάδωσης και θα διερευνήσει την υιοθέτηση τους στη μοντελοποίηση συστημάτων με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και θα ξεκινήσει την έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω μελέτη ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.