23. Οργανικοί Μικρορύποι σε Περιβαλλοντικά Δείγματα. Ανάπτυξη μεθόδων και αξιολόγηση (Organic Micropollutants in Environmental Samples. Methods development and evaluation)

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τoν προσδιορισμό οργανικών μικρορύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, προερχόμενα από το νερό, τα υγρά απόβλητα, το έδαφος αλλά και τα τρόφιμα, με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων. Ενδεικτικά αναφέρονται, οι αναδυόμενοι ρύποι, τα οργανικά παραπροϊόντα απολύμανσης, τα φυτοφάρμακα κ.ά. Για την ανίχνευση συγκεκριμένων χημικών ενώσεων θα αναπτυχθούν αρχικά αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού τους και στη συνέχεια θα μελετηθούν η πηγή προέλευσή τους, ο μηχανισμός σχηματισμού τους, ο τρόπος μεταφοράς τους, η τύχη τους, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν στο περιβάλλον, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας & Τεχνολογίας (ΕΠΠΤ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βασικό εξοπλισμό του οποίου αποτελούν: τα συστήματα Αέριας Χρωματογραφίας/Διαδοχικής Φασματογραφίας Μάζας (GC/MS/MS), Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC UV-Vis) και ο Μετρητής Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC). Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ευχέρεια στην αέρια-υγρή χρωματογραφία και στη χρήση του επιστημονικού εξοπλισμού. Θα εφαρμοστούν αναλυτικές μέθοδοι που έχει αναπτύξει το ΕΠΠΤ και θα αναπτυχθούν νέες και καινοτόμες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δoθεί στην κοστολόγηση των μεθόδων, στην εφαρμογής τους, στην επικινδυνότητά τους κατά την εφαρμογή, στην παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων για το περιβάλλον και εν γένει στην αξιολόγησή τους σχετικά με τη βιωσιμότητά τους, περιλαμβάνοντας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2020. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/τριας.