22. Βιώσιμη διαχείριση των πόλεων και η περιβαλλοντική τους διάσταση (Sustainable management of cities and their environmental dimension)

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, πραγματεύεται τη βιώσιμη διαχείριση της σύγχρονης πόλης, ως κοινωνικού και περιβαλλοντικού διαφοροποιημένου περιβάλλοντος, μέσα από την άσκηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πολιτικών. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της περιβαλλοντικής διάστασης στο εσωτερικό του Δήμου μιας περιοχής και η παρουσίαση προτάσεων - πολιτικών στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης όπου κυρίαρχο ρόλο θα έχει το φυσικό περιβάλλον. Αρχικά θα αναζητηθούν τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα που επικρατούν στην παρούσα φάση στον υπό εξέταση Δήμο, τόσο στον αστικό όσο και στον περιαστικό χώρο. Θα μελετηθούν τα συστατικά της βιώσιμης πόλης, οι πολιτικές που ασκούνται τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο γύρω από τη βιώσιμη διαχείριση των πόλεων και οι στρατηγικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών συνθηκών, μέσα από τη μελέτη των ρυθμιστικών σχεδίων. Θα καταγραφούν οι τοπικές οικολογικές συνήθειες, και οι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ασκείται ουσιαστική περιβαλλοντική πολιτική; Η τοπική κοινωνία μπορεί να ασκήσεις αυτού του είδους τις πολιτικές; Η έλλειψη άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής και παρεμβάσεων σε επίπεδο μητροπολιτικού σχεδιασμού τι συνέπειες έχει; Είναι μερικά από τα ερωτήματα της έρευνας που πρέπει να απαντηθούν για μια συγκεκριμένη πόλη, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά προτίμηση.
Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2020. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/τριας.