21. Ανάλυση κοινωνικο-οικονομικών δικτύων: Μετρικές, μοντέλα κι εφαρμογή σε μελέτη περίπτωσης

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας και την ανάλυσή τους με μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δικτύων με στόχο την αναζήτηση υποδειγμάτων (patterns) και σχέσεων μεταξύ των δεδομένων οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις συμπεριφορές οικονομικών υποκειμένων στον πραγματικό κόσμο. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι βιβλιομετρικά δεδομένα, δεδομένα επιστημονικών δημοσιεύσεων, βιβλιογραφικών αναφορών, πατεντών, κλπ. Στο ΤΜΟΔ εκπονείται ήδη ένας σημαντικός αριθμός διπλωματικών εργασιών που χρησιμοποιούν μεθόδους ανάλυσης δικτύων για να διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών από διαφορετικά γνωστικά πεδία. Η προτεινόμενη μεταπτυχιακή εργασία μπορεί είτε να συνεχίσει και να επεκτείνει τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν και να τα αναλύσει περαιτέρω συγκεντρώνοντας νέες μεταβλητές, είτε να ξεκινήσει από τη συλλογή δεδομένων σε ένα νέο πεδίο έρευνας, ανάλογα με την προτίμηση και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός καλή γνώση γραμμικής άλγεβρας (επεξεργασία πινάκων) και ευχέρεια στη χρήση στατιστικών μεθόδων με τη γλώσσα R. Αφετέρου θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Στρατηγική και Διοίκηση για Μηχανικούς, β) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).
Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει τη συλλογή δεδομένων με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων καθώς και η στατιστική ανάλυσή τους και να έχουν προκύψει τα πρώτα δίκτυα. ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.