20. Ψηφιοποίηση, οικονομίες πλατφόρμας και δημιουργική βιομηχανία: Η περίπτωση των Ελλήνων δημιουργών

Τα ψηφιακά συστήματα έχουν εισέλθει σε κάθε πτυχή της ζωής μας, από το πώς επικοινωνούμε και διασκεδάζουμε ως το πώς δουλεύουμε και πώς παράγουμε. Ωστόσο, οι καταναλωτές εξακολουθούν να δείχνουν ενδιαφέρον για δημιουργήματα όπως αποδεικνύεται από τον σημαντικό κύκλο εργασιών της πλατφόρμας Etsy, όπου οι δημιουργοί έχουν την δυνατότητα να εκθέτουν και να πωλούν τα έργα τους και ο σχεδιασμός Dο-It-Yourself κερδίζει έδαφος. Αυτό οδηγεί στο ερώτημα: Πού βρίσκεται η δημιουργική βιομηχανία σε έναν κόσμο όπου η ψηφιοποιημένη, μηχανοποιημένη κατασκευή γίνεται πιο εξελιγμένη; Και πώς διαμορφώνεται η στάση των δημιουργών απέναντι στις πρόσφατες τάσεις της οικονομίας του διαμοιρασμού (sharing economy), των αναδυόμενων οικονομιών πλατφόρμας και της ψηφιοποίησης προϊόντων και διαδικασιών;
Η προτεινόμενη έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τα παραπάνω ερωτήματα με ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές, κυρίως μέσω έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγια σε Έλληνες δημιουργούς. Από τους υποψήφιους απαιτείται καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων μέσω SPSS, ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, και δυνατότητα διεξαγωγής συνεντεύξεων σε μεγάλο δείγμα δημιουργών.