19. Συστήματα ύδρευσης-αποχέτευσης κατά την αρχαιότητα (Water supply and sewage systems during antiquity)

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, πραγματεύεται την κατανόηση της υδραυλικής τεχνογνωσίας κατά την αρχαιότητα, τόσο σε επίπεδο ύδρευσης όσο και αποχέτευσης. Αρχικά θα αναζητηθούν οι πηγές υδροδότησης και η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών καθώς και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η εξέλιξή τους με το πέρασμα των χρόνων, παρουσιάζοντας τις τεχνικές και λειτουργικές τους λεπτομέρειες αποτελεί έναν ακόμη στόχο. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν οι εγκαταστάσεις που αφορούσαν την υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών και την απομάκρυνση των αστικών λυμάτων, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα έργα μεταφοράς των υδάτων στα επιθυμητά σημεία και η υλοποίηση των αποχετευτικών δικτύων. Θα μελετηθεί η οργάνωση των συγκεκριμένων συστημάτων. Θα αποτυπωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα υλικά κατασκευής, η εξέλιξη της τεχνολογίας του νερού αλλά και του μεγέθους τους σε σχέση με αντίστοιχες αλλαγές στις κοινωνικο-οικονομικές δομές και στην οργάνωση της πόλης, ώστε να καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες υδροδότησης, με εναλλακτικές τεχνικές και επεμβάσεις στα προϋπάρχοντα έργα. Για την κατανόηση της λειτουργίας και της χρονικής εξέλιξης των έργων απαιτείται μια διεπιστημονική προσέγγιση. Ιδιαίτερα σημαντικός θα είναι ο ρόλος της Αρχαιολογικής Yπηρεσίας στη διατήρηση των διαφόρων κατασκευών ο οποίος και θα αναδειχθεί. Στο πλαίσιο της έρευνας θα γίνει προσπάθεια ώστε να διερευνηθεί η αντίληψη των κατοίκων της αρχαίας εποχής σχετικά με την ποιότητα των υδάτων, τη γνώση του ποιοτικού ελέγχου και των μέτρων προστασίας έναντι των επιδημιών υδατογενούς προέλευσης. Τέλος, η αποτύπωση και περιγραφή σε καθορισμένη περιοχή θα συσχετισθεί με παρόμοια συστήματα σε άλλες περιοχές της χώρας κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2020. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/τριας.