18. Νοήμονες Μέθοδοι Μοντελοποίησης Ιατρικής Διάγνωσης

Επί τρεις τουλάχιστον δεκαετίες μελετάται στη διεθνή βιβλιογραφία η «υπολογιστικά υποβοηθούμενη λήψη ιατρικών αποφάσεων» (computer assisted medical decision making), μέσα από την υλοποίηση αλγοριθμικών προσεγγίσεων από το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (επαγωγική μηχανική μάθηση, νευρωνικός ή εξελικτικός υπολογισμός, υβριδικές νοήμονες προσεγγίσεις, κ.ά.), και μέσα από την εφαρμογή τους σε μια πληθώρα από πρωτότυπα προβλήματα από το χώρο της ιατρικής επιστήμης. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον ενδεχομένως και σε συνεργασία με άλλους ερευνητές που έχουν ανάλογη εμπειρία από πειραματική εφαρμογή νοημόνων αλγορίθμων για τη λήψη αποφάσεων σε γνωστά προβλήματα νευρολογίας (αφασία, κεφαλαλγία, πολυνευροπάθεια), ακτινολογίας (μαστογραφία, υπολογιστική τομογραφία για αγγειακά εγκεφαλικά), κυτταρολογίας (καρκίνος του τραχήλου της μήτρας), φαρμακολογίας, κ.ά. Στις παραπάνω εφαρμογές που συνήθως αποτελούν τυπικά προβλήματα ταξινόμησης, είναι ουσιαστική η συμμετοχή ιατρών της αντίστοιχης ειδικότητας , οι οποίοι όπου είναι απαραίτητο, με την εμπειρική και θεωρητική τους γνώση, μετατρέπουν τα αρχικά δεδομένα (π.χ. ακτινολογικές εικόνες, απεικονίσεις πλακιδίων μικροσκοπίου, κ.ά.) σε μεταβλητές απόφασης με κατάλληλα πεδία τιμών (αριθμητικά, ποιοτικά, κλπ) και σε ομαδοποιημένες κατηγορίες αποφάσεων. Στην συγκεκριμένη έρευνα θα γίνει (α) επιλογή συγκεκριμένης ιατρικής εφαρμογής προς μελέτη, και ακολούθως (β) υλοποίηση και πειραματική εφαρμογή κατάλληλων νοημόνων μεθόδων για το επιλεγμένο πρόβλημα μελέτης και τα χαρακτηριστικά του. Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ και μαθηματικής μοντελοποίησης.