17. Προγραμματισμός και ανάπτυξη λογισμικού για τη χρήση στοχαστικών μοντέλων αξιοπιστίας συστημάτων

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει αρχικά τη μελέτη των κατάλληλων στοχαστικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στη μοντελοποίηση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας συστημάτων και εν συνεχεία τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη λογισμικού για τη χρήση της κατάλληλης διαδικασίας για τη μοντελοποίηση του εκάστοτε συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του. Το λογισμικό θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να απεικονίζει τα κατάλληλα διαγράμματα για την περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος και στη συνέχεια να υπολογίζει με τη χρήση κατάλληλων ρουτίνων μετρά αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και απόδοσης.
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού αλλά και βασικές γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων, στοχαστικών διαδικασιών και βελτιστοποίησης. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).
Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα μελετήσει τις στοχαστικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην μελέτη αξιοπιστίας συστημάτων όπως τα Μαρκοβιανά και ημι-Μαρκοβιανά μοντέλα, τα μέτρα αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και απόδοσης που χρησιμοποιούνται στη σχετική βιβλιογραφία και θα ξεκινήσει ανάπτυξη ρουτίνων για τους υπολογισμούς που απαιτούνται στη μελέτη αξιοπιστίας συστημάτων, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του λογισμικού ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.