11. Βελτιστοποίηση πολιτικών συντήρησης συστημάτων με χρήση στοχαστικών διαδικασιών συνεχούς χώρου καταστάσεων

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση της απόδοσης συστημάτων με τον εντοπισμό των κατάλληλων πολιτικών συντήρησης. Τα συστήματα που θα μελετηθούν, θεωρείται ότι μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση στοχαστικών διαδικασιών συνεχούς χώρου καταστάσεων. Μια τέτοια στοχαστική διαδικασία, μπορεί να περιγράψει την εξέλιξη της κατάστασης του συστήματος στο χρόνο, η οποία μπορεί να ποικίλει από την κατάσταση πλήρους λειτουργίας μέχρι την κατάστασης ολικής βλάβης. Τα υπό μελέτη συστήματα μπορεί να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο αντικειμενικός στόχος είναι να σχεδιαστεί και να επιλυθεί ένα κατάλληλο μοντέλο βελτιστοποίησης των πολιτικών συντήρησης του συστήματος. Να σημειωθεί, ότι τα εργαστήρια Μηχανικής της Αξιοπιστίας του ΤΜΟΔ έχει σημαντική εμπειρία στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή.
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός καλή γνώση στοχαστικών διαδικασιών και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).
Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει τη επεξεργασία και μοντελοποίηση του συστήματος που προαναφέρθηκε, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση του συστήματος αλλά και ο σχεδιασμός των κατάλληλων προβλημάτων βελτιστοποίησης, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.