5. Πολύπλοκα προβλήματα λειτουργιών εφοδιαστικής εν όψει μετασχηματισμών που επιφέρουν οι εξελίξεις της τεχνολογίας

- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 Τύποι αποθηκών
 Διαθέσιμες τεχνολογίες ανά τύπο
 Μελλοντικές εξελίξεις και πως θα επηρεαστούν οι λειτουργίες της αποθήκης
 Προσομοίωση επιλεγμένης περίπτωσης

- ΔΙΑΝΟΜΗ
 Τύποι διανομής
 Διαθέσιμες τεχνολογίες ανά τύπο
 Μελλοντικές εξελίξεις και πως θα επηρεαστούν οι λειτουργίες της διανομής
 Προσομοίωση επιλεγμένης περίπτωσης