3. Αυτόνομα οχήματα και πως θα αλλάξουν την κινητικότητα

- Τι είναι τα αυτόνομα οχήματα;
- Ποια η τεχνολογία που τα υποστηρίζει;
- Πως γίνεται η κατανόηση του περιβάλλοντος;
- Ποιος ο ρόλος της μηχανικής μάθησης;
- Τι αλγόριθμοι διέπουν τον έλεγχο του οχήματος;
- Πως λαμβάνεται υπόψη η δυναμική του οχήματος;
- Ποιες βελτιώσεις μπορούν αν γίνουν στους αλγορίθμους αυτούς;