2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραμετροποίηση τεχνολογιών logistics 4.0 για διαδικασίες logistics

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές στις επιχειρησιακές διεργασίες. Τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), η επαυξημένη πραγματικότητα (ΑR) και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) έχουν φέρει επανάσταση και σε διαδικασίες logistics (Logistics 4.0). Ειδικότερα στους αποθηκευτικούς χώρους αλλά και στην μεταφορά/διανομή εμπορευμάτων η εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών μπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες όπως για παράδειγμα την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο αποθέματος/απογραφών σε πραγματικό χρόνο με χρήση ετικετών ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) και drones, νέες μεθόδους ελέγχου του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών (yard management) καθώς και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο για τον τρόπο εκτέλεσης ενός δρομολογίου.

Σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος είναι η διερεύνηση του αντίκτυπου που θα επιφέρει μία από τις παραπάνω τεχνολογίες στη βελτιστοποίηση διαδικασιών εντός αποθηκευτικών χώρων ή κατά την εκτέλεση μεταφορικού έργου. Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:

•             Βιβλιογραφική επισκόπηση των αναδυόμενων τεχνολογιών, μεθόδων και διαδικασιών logistics με έμφαση στις τεχνολογίες logistics 4.0

•             Διενέργεια στατιστικών ελέγχων με τη χρήση της μεθόδου Design of Experiments για να διερευνηθούν οι παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία της εν λόγω τεχνολογίας

•             Προσομοίωση διαδικασιών logistics και έλεγχος της αποτελεσματικότητας της ως άνω τεχνολογίας

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες: α) προσομοίωση διαδικασιών και συστημάτων και β) σχεδιασμός πειραμάτων για τη διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ακεραιότητα της υπό διερεύνηση τεχνολογίας.

Η επιλογή της τεχνολογίας που θα διερευνηθεί θα γίνει σε συνεργασία του φοιτητή με τον επιβλέποντα.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και καλές γνώσεις προγραμματισμού (επιθυμητό). Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Α’ εξάμηνο) και β) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει με την επισκόπηση των τεχνολογιών logistics 4.0 και την επιλογή μίας από αυτές, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση του συστήματος αλλά και ο έλεγχος του (εργαστηριακός έλεγχος ή/και έλεγχος πεδίου), ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε 2 διεθνή συνέδρια του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.