1. Σχεδιασμός δρομολογίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με χρήση συνδυασμένων μεταφορών

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση υιοθέτησης μοντέλων διακίνησης εμπορευμάτων (κυρίως εμπορευματοκιβωτίων) με χρήση συνδυασμένων μεταφορών ειδικά όταν η μεταφορά είναι διεθνής. Με τον όρο συνδυασμένη μεταφορά νοείται η χρήση παραπάνω των δύο μέσων μεταφοράς στην οποία το πρώτο και το τελευταίο σκέλος της πραγματοποιείται με τη χρήση φορτηγού οχήματος (οδική μεταφορά). Οι βασικοί λόγοι υιοθέτησης της συνδυασμένης μεταφοράς αφορούν στη μείωση του κόστους μεταφοράς, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην αύξηση του μεταφερόμενου φορτίου.

Σκοπός τsου συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος είναι η διερεύνηση μεθόδων (αλγορίθμου) για τον βέλτιστο σχεδιασμό δρομολογίων λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους που αφορούν στο κόστος και στον χρόνο μεταφοράς, στο ανθρακικό αποτύπωμα και στο ρίσκο των ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφοράς (σε επίπεδο κρουσμάτων ληστειών των φορτηγών οχημάτων).

Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κατωθι:

•             Βιβλιογραφική επισκόπηση μεθόδων σχεδιασμού και δρομολόγησης οχημάτων

•             Δημιουργία αλγορίθμου προγραμματισμού δρομολογίου λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω παραμέτρους

•             Εφαρμογή του ως άνω αλγόριθμου σε πραγματικά στοιχεία δρομολογίων που εκτελούνται σε Ευρωπαϊκές χώρες

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες: α) μοντελοποίηση και επίλυση με κατάλληλο αλγόριθμο ενός προβλήματος μαθηματικού προγραμματισμού δρομολογίων διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων με χρήση συνδυασμένης μεταφοράς  και β) πρακτική εφαρμογή του ως άνω αλγόριθμου σε πραγματικά δεδομένα Ευρωπαϊκών χωρών.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει με αποτύπωση των βασικών διαδικασιών που ακολουθούνται για τον προγραμματισμό ενός δρομολογίου καθώς και τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση του συστήματος αλλά και ο σχεδιασμός των κατάλληλων προβλημάτων βελτιστοποίησης, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε δύο (2) διεθνή συνέδρια του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.