Π.Μ.Σ. "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας" (Master by Research on Financial and Management Engineering)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας" (ΜE.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by Research on Financial and Management Engineering) είναι η εκπαίδευση φοιτητών/φοιτητριών στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετική με εξειδικευμένα θέματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

 

Το Π.Μ.Σ. είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ επανίδρυσης 2884/19-07-2018, τ. Β΄) και απευθύνεται σε όσους/ες: (α) θέλουν να ξεκινήσουν δοκιμαστικά την ενασχόλησή τους με την έρευνα πριν εισέλθουν σε διδακτορικό κύκλο σπουδών, (β) προτιμούν την ενασχόληση με την έρευνα από τη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων/ εργασιών και (γ) σε αποφοίτους που μπορεί να έχουν ήδη παράξει κάποια πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα στη διπλωματική τους εργασία, που με κάποια περαιτέρω προσπάθεια μπορεί να έχει προοπτικές να γίνει καλύτερη και να είναι δημοσιεύσιμη.

 

Μεταξύ άλλων, στα κίνητρα που δίνονται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος είναι το χαμηλό κόστος και η δυνατότητα εστίασης στην παραγωγή δημοσιεύσιμης έρευνας, παρά στην παρακολούθηση μαθημάτων. Ένα θετικό στοιχείο για να συνεχίσει κανείς σε μεταπτυχιακό επίπεδο μέσω έρευνας είναι να έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικής ποιότητας διπλωματική εργασία που οδήγησε ή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει προσεχώς σε διεθνή δημοσίευση, ενώ έχει και προοπτικές περαιτέρω έρευνας. Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καλείται από την πρώτη μέρα και για όλη την διάρκεια των σπουδών του/της να επιλέξει και να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Το Π.Μ.Σ. αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές.

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε ενενήντα (90) και απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων κατ' επιλογήν υποχρεωτικών, η επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης καθώς και η υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων, τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά κατόπιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο.Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο/η κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα αποφασίζονται (με τη σύμφωνη γνώμη και του φοιτητή, της φοιτήτριας) από τριμελή συμβουλευτική-εξεταστική επιτροπή,  η οποία θα αποτελείται από έναν/μία Καθηγητή/τρια (μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π.), ως επιβλέπων/ουσα, και δύο ακόμη μέλη τα οποία θα ορίζονται από τη Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.),  αμέσως μετά την επιλογή του/της φοιτητή/φοιτήτριας και θα τον/την ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της. Συνακόλουθα, αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση/εξέταση των επιστημονικών άρθρων, καθώς και της διπλωματικής εργασίας του/της φοιτητή/τριας. Τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν την υποστήριξη των απαιτήσεων της μεταπτυχιακής έρευνας και περιλαμβάνουν την υποβολή γραπτής έκθεσης και προφορικής υποστήριξης ενώπιον της επιτροπής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης:https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε. του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Οδός Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82132, Χίος, Τηλ.: 2271035432, e-mail: medmode_gram@chios.aegean.gr).